De usynlige skal ses og høres

Af: Rita Tisdall, p.t. Nepal 

The Everest Network, en CICED-partner, består af sytten CBO’er (community based organisations = lokalsamfundsforeninger) fra de højeste bjerge i Mustang til de flade områder i Terai langs grænsen til Indien.

Hvert område er præget af klimaændringer, men på meget forskellige måder. Lokalforeningerne har dog det til fælles, at de – i modsætning til nationale og internationale NGO’er – alle er lokalt forankrede.

Folk i foreningerne arbejder og bor i området, som typisk også er dér, hvor de voksede op. Når en krise rammer, påvirkes de ligesom det øvrige lokalsamfund. De er derfor også på pletten, når der skal handles.

I FN’sklimatilpasningstopmøde2021 forpligtede regeringerne sig på at støtte lokalt ledet klima-tilpasning. Det blev erkendt, at “klimakrisen truer med at skubbe 130 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom inden 2030, men mennesker, der lever i fattigdom, har sjældent magt eller penge til at op-bygge modstandsdygtighed over for disse kriser. Lokale folk er simpelthen udeladt af beslutningerne”.

Nepal er meget sårbar over for klima- og katastrofe-risici. Stigende temperaturer, smeltende gletsjere og mere intens nedbør forventes at øge klimarelaterede farer, især oversvømmelser og jordskred.

Kvinder, oprindelige folk og andre marginaliserede grupper er ofte udelukket fra beslutningstag-ning, og de lider under at en ulykke sjældent kommer alene. De når aldrig at overkomme den ene katastrofe, før den næste rammer, og hver krise øger deres sårbarhed.

Nepals føderale regering lovede 80% af sit klima-følsomme budget til lokal ledet tilpasning. Imidlertid er det meste af dette budget indfanget af store nationale bybaserede organisationer, der sjældent kender de margina-liserede gruppers behov.

Selvom medlemmerne af Everest-netværket alle har førstehåndskendskab til konsekvenserne af klimaændringer, så har de fleste af dem ikke haft særligt fokus på de klimaforandringer, der for os alle er en tvungen dagsorden. Medlemmerne arbejder inden for en bred vifte af indsatser: uddannelse, handicaprehabilitering, trafficking med børn, kulturbevarelse og økologisk fødevareproduktion. Kun enkelte fokuserer udelukkende på klimaforand-ringer. Syv af organisationerne har danske partnere støttet af CISU.

CBOerne ønsker at opbygge viden om klimaændringernes kompleksitet. De ønsker at bygge bro mellem lokalsamfund og nationale beslutningstagere, så der kan træffes bedre informerede foranstaltninger mod virkningerne af klimaændringer i fremtiden.

I sidste uge afholdt The Everest Network en workshop, hvor inspirerende oplægsholdere talte om klimatisering, tilpasning, afbødning og modstands-dygtighed. Hvert netværksmedlem udviklede en 3-årig plan for deres CBO’er med fokus på, hvordan de ønsker at integrere klimarelaterede handlinger i alle deres operationer.

Gruppen formulerede også en vision for deres fælles indsats over de næste fem år, som blev opsummeret i et kollektivt slogan. Om fem år kan vi vise:

“Vi er et stærkt, ressourcestærkt og synligt netværk,
der sikrer, at
de mest usynlige fællesskaber
ses og høres “

Netværket har planlagt yderligere tre onlineseminarer, der skal afholdes i løbet af de næste måneder.
Kvinder sammen for klimaretfærdighed i Nepal

I det forrige nummer af CICED NYT skrev vi om, at kvinder sammen med oprindelige folk og dalitter traditionelt har været uden for beslutningstagen i Nepal. Men vi skrev også, at der er håb:

Lord Major (borgmester, red.) of Helambu, JNF og CICED var i sidste uge inviteret til det nationale seminar – Uniting Women for Climate Justice in Nepal. JNF repræsenterede Everest Network. I seminaret deltog større udviklingspartnere, diplomatiske missioner og klimaministeren.

Nima Gyajen Sherpa, Helambus Lord Major, holdt en tale om de daglige virkninger af klimaændringer i sit område. Helambu er et af områder i Nepal med den højeste sårbarhed overfor klimaforandringer. Han var den eneste repræsentant fra de lokale myndigheder, der var til stede.

Foto fra det internationale seminar – fra højre mod venstre: Rita Tisdall, CICED; Nima Gytjen Sherpa, Helambus Lord Mayor og Gopal Lama, leder af Just Nepal Foundation.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev