Do we listen and understand?

Climate talks – watch the video  

With Dr. Deepak Kumal Rijal

Transcript and editing: Johnny Baltzersen, CICED

The transcription has some editorial adjustments to make the reading as straightforward as possible without changing the actual ‘tone’ of the interview.

As I know about what is the concept of forming this network, was to reach out to the people who are really in need and who are vulnerable to climate change… and are also socially vulnerable and excluded. That’s why I think this is a very good network to share their experiences, and knowledge and also leverage knowledge from the export from policies and also that they will have a very good package of practices that will help them to reduce their vulnerability at the community level. That’s why, this network is very, very important to reach out to the people who are in need.

But the problem is, do we really hear their language and listen to their voice and understand their language the way they explain climate change? Because they have a body of knowledge inherited from their ancestors. They have generated knowledge on their own by working on their own farm and their ecosystems, and also they are creating knowledge by interacting with one another in the community, especially those who have common interests and common threats.

So they are already, embedded in their knowledge base, which is quite rich but the problem is we are not being able to capture what they really know, because if you ask local people they have a knowledge that this crop variety works best in their place, their farm and this livestock work best in this management, and this is the decision we should make.

And the climate and precipitation will occur in this month so we have to seed, and raise the seat a bit at that right time. Like in Jumla (a mountainous district in Mid-West of Nepal, ed.), they have identified standard dates where they have to set the right sheet, and they will develop the seedling and transplant, so they have plenty of knowledge, but at the same time they are also, you know, leveraging knowledge from the scientists, from the climate specialists, through training and all, so they are the people holding a huge amount of knowledge but sometimes they are not able to make a right decision synthesizing all bodies of knowledge they have. So we need to help them to make the right decision putting the conditions that climate is uncertain and variability is there so we need to play with this, you know, the game, the climate game. So we need to help them to make the right decision.

Question: LAPA how does LAPA play into all this?

Yeah, LAPA when our coordinating team (of) the LAPA (Local Adaptation Plan for Action, ed.)in Nepal in 2011, we developed the LAPA framework, the national framework and Local Adaptation Plan for Actions then. How we can downscale that framework at the local level?

We were struggling with that, and we did pilot [studies] in 14 different places and engaged local people, and the [people living in] shelters, they are most vulnerable to climate change. And what are the people’s needs? What are the things that are there to make a living? So the conclusion of that study was that we need to really work on a small scale. We need to have a very clear target. Who in the area is most vulnerable to climate change? Who are the people, most vulnerable to climate change? Most vulnerable to climate change within that community? Because not everyone is equally vulnerable because it depends on the…. If there are richer people they have the capacity to adapt to the impact of climate change but the poor people they don’t have resources and knowledge and also, you know, the resources, support resources, so they are most vulnerable when it is about climate change….

And how can we make it, you know, in Nepal and in development planning processes and service delivery and budget allocation? There is always a capture of the elite group, the so-called elite group. It means they are the leaders of the community and they want those resources, they grab the resources for the benefit of the people in the name of the majority, but they don’t talk about the minority who are vulnerable poor, and socially excluded.

So our target in the LAPA target was to reach out to those most vulnerable people so that we can make them adapt to the changing context and then also make living based on the, you know, using that knowledge and also local practices. If there are no good, comparatively good local practices, we need to bring technologies to support them and make them more adaptable to the change.

I think we need to develop this 17 network group (The Everest Network members, ed.) as champion institutions. Champions, not only in climate adaptation but also in relation to social dimensions and also for advocacy. As I said earlier, we have to draw down resources for the benefit of the most vulnerable people. And who is making that happen? They are the people in the network. They should be advocating with the local government, provincial government or other projects and organizations working in their area.

So we should make them champions, advocates and also activists, so that they will influence the policy of the local government. They have a plan. They have a budget, and that budget should be appropriately implemented at the local level, targeting those people and those areas, which are much vulnerable to the impact of climate change. So I think that is quite an important champion, actually, for advocacy, and we have to make them advocate so that they can represent the voice of the voiceless people. That is the key!

The Everest Network

Samtaler om klima – se videon

Med Dr. Deepak Kumal Rijal

Oversættelse og redigering: Johnny Baltzersen, CICED

Transskription og oversættelse er lettere redigeret for at gøre læsningen som ligetil som muligt, uden dog at ændre nævneværdigt ved selve ’tonen’ i interviewet.

Som jeg ved, var konceptet bag dannelsen af dette netværk at nå ud til de mennesker, der virkelig har brug for det, og som er sårbare over for klimaændringer … og som også er socialt sårbare og udstødte. Derfor mener jeg, at dette er et meget godt netværk til at dele deres erfaringer og viden og også udnytte viden fra eksport af politikker, og at de vil få en meget god pakke af praksis, som vil hjælpe dem med at reducere deres sårbarhed på samfundsniveau. Derfor er dette netværk meget, meget vigtigt for at nå ud til de mennesker, der har brug for det.


Men problemet er, om vi virkelig hører deres sprog og lytter til deres stemme og forstår deres sprog, som de forklarer klimaændringerne. For de har en viden, som de har arvet fra deres forfædre. De har selv skabt viden ved at arbejde med deres egen gård og deres økosystemer, og de skaber også viden ved at interagere med hinanden i lokalsamfundet, især dem, der har fælles interesser og fælles trusler.


Så de er allerede indlejret i deres vidensbase, som er ret rig, men problemet er, at vi ikke er i stand til at indfange, hvad de virkelig ved, for hvis man spørger lokalbefolkningen, har de en viden om, at denne afgrødesort fungerer bedst på deres sted, deres gård og dette husdyrhold fungerer bedst i denne forvaltning, og det er den beslutning, vi bør træffe.


Og klimaet og nedbørsmængden vil forekomme i denne måned, så vi er nødt til at så og hæve sæden lidt på det rigtige tidspunkt. Som i Jumla (et bjergområde i det midtvestlige Nepal, red.) har de identificeret standarddatoer, hvor de skal sætte det rigtige ark, og de vil udvikle frøplanten og transplantere, så de har masser af viden, men samtidig udnytter de også viden fra videnskabsfolk, fra klimaeksperter, gennem uddannelse og alt muligt, så de er de mennesker, der har en enorm mængde viden, men nogle gange er de ikke i stand til at træffe den rigtige beslutning ved at sammenfatte al den viden, de har. Så vi må hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning under de omstændigheder, hvor klimaet er usikkert og variationen er til stede, så vi må lege med dette spil, du ved, spillet, klimaspillet. Så vi skal hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning.


Spørgsmål: Hvordan spiller LAPA ind i alt dette?


Ja, LAPA, da vores koordinerende team (for) LAPA (Local Adaptation Plan for Action, red.) i Nepal i 2011 udviklede LAPA-rammen, den nationale ramme og den lokale tilpasningsplan for aktioner dengang. Hvordan kan vi nedskalere denne ramme på lokalt niveau?


Det kæmpede vi med, og vi lavede pilotundersøgelser 14 forskellige steder og engagerede lokalbefolkningen, og de [mennesker, der bor i] shelters [meget nødtørftige hytter/telte, red.], er mest sårbare over for klimaændringer. Og hvad er folks behov? Hvad er de ting, der er nødvendige for at kunne leve af? Så konklusionen på denne undersøgelse var, at vi virkelig skal arbejde i lille skala. Vi er nødt til at have et meget klart mål. Hvem i området er mest sårbare over for klimaændringer? Hvem er de mennesker, der er mest sårbare over for klimaændringer? Hvem er mest sårbare over for klimaændringer i det pågældende samfund? For det er ikke alle, der er lige sårbare, fordi det afhænger af…. Hvis der er rigere mennesker, har de kapacitet til at tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne, men de fattige mennesker har ikke ressourcer og viden og heller ikke ressourcerne, du ved, ressourcerne, støttemidlerne, så de er mest sårbare, når det drejer sig om klimaændringer….


Og hvordan kan vi gøre det, du ved, i Nepal og i udviklingsplanlægningsprocesser og levering af tjenesteydelser og budgettildeling? Der er altid en fangst af elitegruppen, den såkaldte elitegruppe. Det betyder, at de er lederne af samfundet, og de vil have disse ressourcer, de snupper ressourcerne til fordel for befolkningen i flertallets navn, men de taler ikke om mindretallet, som er sårbare fattige og socialt udstødte.


Så vores mål i LAPA-målet var at nå ud til de mest sårbare mennesker, så vi kan få dem til at tilpasse sig den ændrede kontekst og derefter også leve på grundlag af den, du ved, ved at bruge denne viden og også lokal praksis. Hvis der ikke findes nogen god, forholdsvis god lokal praksis, skal vi indføre teknologier til at støtte dem og gøre dem mere tilpasningsdygtige til forandringerne.


Jeg mener, at vi er nødt til at udvikle denne 17 netværksgruppe (Everest Network-medlemmerne, red.) som mesterinstitutioner. Mestre, ikke kun inden for klimatilpasning, men også i forhold til sociale dimensioner og også til fortalervirksomhed. Som jeg sagde tidligere, er vi nødt til at trække ressourcer til fordel for de mest sårbare mennesker. Og hvem sørger for, at det sker? Det er de mennesker, der er med i netværket. De bør være fortalere over for den lokale regering, provinsregeringen eller andre projekter og organisationer, der arbejder i deres område.


Så vi bør gøre dem til forkæmpere, fortalere og også aktivister, så de kan påvirke den lokale regerings politik. De har en plan. De har et budget, og dette budget bør gennemføres på passende vis på lokalt plan og målrettes mod de mennesker og områder, som er meget sårbare over for klimaændringernes indvirkning. Så jeg mener faktisk, at det er en ret vigtig mester for fortalervirksomhed, og vi skal gøre dem til fortalere, så de kan repræsentere de stemmeløse menneskers stemme. Det er nøglen!

 

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev